Velvety Lanterna
Maryland 2005
Oil on Canvas 20x20"