Velvety Lanterna
Maryland 2005 - Oil on Canvas 20x20"